Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1556 z 11. júna 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre prechodné zaobchádzanie s kapitálovými expozíciami v rámci prístupu IRB (Text s významom pre EHP)