Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. septembra 2019.#Sipcam Oxon SpA proti Evropski komisiji.#Začasna odredba – Fitofarmacevtska sredstva – Uredba (ES) št. 1107/2009 – Aktivna snov klorotalonil – Pogoji za odobritev dajanja v promet – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti.#Zadeva T-518/19 R. Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 26. septembra 2019