Vec C-269/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  26. septembra 2013 — Európska komisia/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Články 306 až 310 — Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií — Rozdielnosti medzi jazykovými verziami — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca uplatnenie tejto osobitnej úpravy na iné osoby než sú cestujúci — Pojem „cestujúci“ a  „zákazník“ )