Υπόθεση C-269/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας (Παράλειψη κράτους μέλους — Φορολογία — ΦΠΑ — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 306 έως 310 — Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίων — Αποκλίσεις μεταξύ γλωσσικών αποδόσεων — Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος σε πρόσωπα που δεν είναι ταξιδιώτες — Έννοιες «ταξιδιώτης» και «πελάτης» )