Mål T-582/17: Tribunalens dom av den 26 mars 2019 — Boshab m.fl. mot rådet ((Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Demokratiska republiken Kongo — Förteckning över personer och enheter som omfattas av fry ningen av penningmedel och ekonomiska resurser och av förbud mot inresa eller transitering — Beslut att uppta sökandena i förteckningen — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Rätten till ett effektivt rättsligt skydd))