Υπόθεση T-582/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Μαρτίου 2019 — Boshab κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό — Κατάλογος προσώπων και οντοτήτων εις βάρος των οποίων εφαρμόζονται η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων και η απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης — Καταχώριση των ονομάτων των προσφευγόντων στον κατάλογο — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα ακροάσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας)