Vec C-423/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  10. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Vilniaus energija“ UAB/Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Opatrenia s rovnocenným účinkom — Smernica 2004/22/ES — Metrologické overovanie meracích zostáv — Vodomer na teplú vodu spĺňajúci všetky požiadavky tejto smernice, ktorý je pripojený na zariadenie na diaľkový (telemetrický) prenos údajov — Zákaz používať taký vodomer pripojený bez predchádzajúceho metrologického overenia zostavy)