Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB ir 2002/83/EB {SEK(2004)443}