Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1036 ze dne 15. července 2020 o neschválení některých účinných látek v biocidních přípravcích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)