Υπόθεση T-619/19: Προσφυγή-αγωγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2019 – KF κατά SatCen