2014/288/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 12. maijs ), ar ko nosaka ziņojumu standartprasības attiecībā uz Savienības līdzfinansētām atsevišķu dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanas, kontroles un uzraudzības valsts programmām un ar ko atceļ Lēmumu 2008/940/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2976)