Sklep Sveta z dne 17. junija 2016 o sprejetju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2 za proračunsko leto 2016