Mål C-61/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 11 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Bucureşti – Rumänien) – Orange România SA mot Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 95/46/EG – Artikel 2 h och artikel 7 a – Förordning (EU) 2016/679 – Artikel 4 led 11 och artikel 6.1 a – Behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet – Insamling och lagring av kopior av identitetshandlingar som gjorts av en tillhandahållare av mobila telekommunikationstjänster – Begreppet samtycke av den registrerade – Frivillig, särskild och informerad viljeyttring – Förklaring om samtycke genom en ruta att kryssa i – Den registrerade har undertecknat avtalet – Bevisbörda)