Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8700 — Engie / Omnes Capital / Prédica Prévoyance / Target) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )