Υπόθεση T-348/20: Προσφυγή της 5ης Ιουνίου 2020 — Freistaat Bayern κατά EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)