Sklep Skupnega odbora EGP št. 55/97 z dne 31. julija 1997 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu o EGP