2010/305/: Rådets beslut av den 26 april 2010 om utnämning av en österrikisk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén