2010/305/: Rozhodnutie Rady z  26. apríla 2010 , ktorým sa vymenúva jeden rakúsky člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru