2010/305/ЕС: Решение на Съвета от 26 април 2010 година за назначаване на член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет