Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 31. mája 2018 k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 11 )