Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 31 maja 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) 11