Изменения, приети от Европейския парламент на 31 май 2018 г. към предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD)) 11