/* */

Дело C-10/08: Решение на Съда (първи състав) от 19 март 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Финландия (Данъчно облагане във Финландия на употребявани превозни средства, внесени от други държави-членки — Съответствие на националната правна уредба с член 90, първа алинея ЕО, Шеста директива относно ДДС и Директива 2006/112/ЕО)