Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 66/03