Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/256 z 13. februára 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/207, pokiaľ ide o zmeny formátov na predkladanie informácií o veľkom projekte, vzoru spoločného akčného plánu, vzoru správ o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a vzoru správ o vykonávaní cieľa Európska územná spolupráca a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o údaje na účely preskúmania výkonnosti a výkonnostného rámca