Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/256 (2019. gada 13. februāris), ar ko attiecībā uz izmaiņām informācijas par lielu projektu iesniegšanas, kopīgā rīcības plāna, īstenošanas ziņojumu par mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un par mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” paraugos groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/207 un to labo attiecībā uz datiem darbības rezultātu izvērtēšanai un darbības rezultātu satvaru