Υπόθεση C-535/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 14 Οκτωβρίου 2015 — Freie und Hansestadt Hamburg κατά Jost Pinckernelle