Sklep Skupnega odbora EGP št. 123/2016 z dne 3. junija 2016 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2017/2141]