Mål C-212/19: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 september 2020 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation mot Compagnie des pêches de Saint-Malo (Begäran om förhandsavgörande – Statligt stöd – Begrepp – Oljetankern Erikas förlisning – Stödordning till stöd för företag som bedriver vattenbruk och fiske – Beslut i vilket stödordningen förklaras delvis oförenlig med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas att utbetalt stöd ska återkrävas – Bedömning av giltighet – Prövning ex officio – Upptagande till sakprövning – Underlåtenhet av motparten i det nationella målet att väcka en talan om ogiltigförklaring – Nedsättning av sociala avgifter – Arbetstagaravgifter – Förmån – Fastställande av vem som är återbetalningsskyldig)