Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1036/92 της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1992 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της μεταφοράς των κοινοτικών συνδρομών που χορηγούνται σε σχέδια συλλογικής αναδιάρθρωσης του αμπελώνα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 458/80 του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 81/525/ΕΟΚ περί των αιτήσεων για προκαταβολές και απόδοση των πριμοδοτήσεων που έχουν καταβληθεί για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων στα πλαίσια συλλογικών ενεργειών