sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Prednostni načrt medsebojnega povezovanja {SEC(2006) 1715} {SEC(2007) 12}