Υπόθεση T-2/19: Προσφυγή της 4ης Ιανουαρίου 2019 — Algebris (UK) και Anchorage Capital Group κατά Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)