Θέση (ΕΕ) αριθ. 15/2021 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος «Erasmus+»: το Πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Απριλίου 2021 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)