Pisno vprašanje P-5019/07 vlaga Helga Trüpel (Verts/ALE) za Komisijo. Kršitve skupne ribiške politike