Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/876 z dne 31. maja 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1907/2006 v zvezi z vlogami za avtorizacijo in poročili o pregledu za uporabo snovi pri proizvodnji obstoječih nadomestnih delov ter pri popravilu izdelkov in kompleksnih izdelkov, ki se ne izdelujejo več, ter o spremembi Uredbe (ES) št. 340/2008 (Besedilo velja za EGP)