2008/907/EG: Kommissionens beslut av den 3 november 2008 om hälsogarantier vid transport av hästdjur från ett tredjeland till ett annat i enlighet med artikel 9.1 c i rådets direktiv 91/496/EEG [delgivet med nr K(2008) 6296] (Text av betydelse för EES)