2008/907/ES: Odločba Komisije z dne 3. novembra 2008 o jamstvih glede zdravstvenega stanja za prevoz kopitarjev iz ene tretje države v drugo, v skladu s členom 9(1)(c) Direktive Sveta 91/496/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 6296) (Besedilo velja za EGP)