2008/907/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 2008 terveystakeiden vahvistamisesta hevoseläinten kuljettamiseksi yhdestä kolmannesta maasta toiseen kolmanteen maahan neuvoston direktiivin 91/496/ETY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6296) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)