2008/907/EÜ: Komisjoni otsus, 3. november 2008 , millega sätestatakse tervishoiugarantiid hobuslaste veoks ühest kolmandast riigist teise vastavalt nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ artikli 9 lõike 1 punktile c (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6296 all) (EMPs kohaldatav tekst)