2008/907/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2008 , για τον καθορισμό των υγειονομικών εγγυήσεων σχετικά με τη μεταφορά ιπποειδών από μια τρίτη χώρα προς μια άλλη τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 6296] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)