2008/907/EF: Kommissionens beslutning af 3. november 2008 om sundhedsmæssige garantier for transport af hovdyr fra ét tredjeland til et andet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 91/496/EØF (meddelt under nummer K(2008) 6296) (EØS-relevant tekst)