2008/907/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008 , kterým se stanoví veterinární záruky pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do jiné třetí země podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 91/496/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 6296) (Text s významem pro EHP)