2008/907/ЕО: Решение на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на здравните гаранции за транспорта на еднокопитни животни от една трета страна в друга в съответствие с член 9, параграф 1, буква в) от Директива 91/496/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 6296) (Текст от значение за ЕИП)