Kohtuasi C-258/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. jaanuari 2019. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Austria) – E.B. versus Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2000/78/EÜ — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Artikkel 2 — Ametniku poolt toime pandud sugukõlvatu teo katse meessoost alaealiste suhtes — 1975. aastal määratud distsiplinaarkaristus — Ennetähtaegselt pensionile saatmine koos pensionisumma vähendamisega — Diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel — Distsiplinaarkaristusele direktiivi 2000/78/EÜ kohaldamise tagajärjed — Makstud vanaduspensioni arvutamise kord)