Υπόθεση C-258/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 15ης Ιανουαρίου 2019 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — E.B. κατά Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2000/78/ΕΚ — Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και στην εργασία — Άρθρο 2 — Απόπειρα ασέλγειας από δημόσιο υπάλληλο σε βάρος αρρένων ανηλίκων — Πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε το έτος 1975 — Πρόωρη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη — Δυσμενής διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού — Συνέπειες που έχει για την πειθαρχική ποινή η εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ — Τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης σύνταξης)