Informácie o webovom archíve inštitúcií Európskej únie

Obsah

 1. Prečo archivujeme webové sídla?
 2. Kto môže používať tento archív?
 3. Čo archivujeme?
 4. Ako to funguje?
 5. Usmernenia pre správcov webových sídiel
 6. Politika týkajúca sa odstraňovania informácií
 7. Informácie o právnych predpisoch
 8. Ďalšie informácie

Odkazy na webový archív EÚ v súčasnosti nefungujú spoľahlivo.
Usilujeme sa o nápravu a ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.
Ak hľadáte archivovaný obsah, obráťte sa na tím EÚ na ochranu webu: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Prečo archivujeme webové sídla?

Čoraz viac informácií o EÚ je dostupných len na internete. Obsah webových stránok má však často len krátku životnosť a webové technológie sa rýchlo vyvíjajú. Hrozí preto, že tieto informácie sa stratia, napr. keď sa webové stránky zásadne zmenia alebo sa odstránia.

Práve preto sme v roku 2013 vytvorili webový archív inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ (inštitúcií EÚ).

V tomto archíve sa uchováva obsah a podoba webových sídiel tak, ako boli pôvodne prezentované. Vďaka tomu informácie, ktoré inštitúcie poskytovali na svojich webových sídlach, zostávajú k dispozícii, a to aj v prípade, že pôvodné webové sídlo alebo webová stránka boli úplne alebo čiastočne odstránené.

2. Kto môže používať tento archív?

Archív je otvorený a k dispozícii online. Nazerať doň a používať ho môže každý, kto má pripojenie na internet.

3. Čo archivujeme?

Webové sídla inštitúcií EÚ. Väčšina z nich je umiestnená na doméne europa.eu a na jej poddoménach a pravidelne sa archivuje.

Na žiadosť podanú príslušnej inštitúcii EÚ možno vykonávať ad hoc prehľadávanie webových sídiel, ktoré sa plánujú odstrániť alebo podstatne zmeniť. Napríklad môžeme archivovať stránky vytvorené pre určité podujatia.

V súčasnosti nearchivujeme:

 • Odkazy na externé webové sídla. V prípade, keď archivované webové sídla obsahujú odkazy na externé webové stránky, budete presmerovaný na aktuálne webové sídlo. Napr. ak na archivovanej verzii webového sídla Europolu kliknete na odkaz na webové sídlo Organizácie Spojených národov (https://www.un.org/), budete presmerovaný na aktuálnu verziu webového sídla OSN.
 • Dynamický obsah.
 • Sociálne médiá.
 • Databázy. Znamená to, že vyhľadávanie nebude fungovať a takisto nebudú fungovať ani odkazy súvisiace s vyhľadávanými faktami.

4. Ako to funguje?

Webové sídla sú archivované štyrikrát ročne pomocou modulov na prehľadávanie obsahu. Tieto moduly umožňujú prostredníctvom odkazov navštevovať a preskúmať vybrané webové stránky, ako aj kópie stránok a súbory – v podstate takisto, ako by ich prehľadával bežný používateľ.

Používatelia môžu tieto archivované webové stránky prechádzať rovnako, ako by prehľadávali aktuálne webové sídla. Archivácia pomocou modulov na prehľadávanie obsahu má však niekoľko technických obmedzení a v dôsledku toho niektoré funkcie možno nebudú fungovať. To platí napríklad pre:

 • vyhľadávanie zabudované na pôvodnom webovom sídle;
 • obsah, ktorý sa môže zobraziť len po prihlásení sa;
 • určité navigačné prvky, napr. rozbaľovacie menu, zaškrtávacie okienka a niektoré mapy;
 • krátke animácie a hry, streaming médií a vložené sociálne médiá;
 • komplexný JavaScript,
 • Funkcia POST.

5. Usmernenia pre správcov webových sídiel

Príprava webových sídiel na archiváciu

 1. Aby sa optimalizovala kvalita archivovaných verzií vášho webového sídla, zachovávajte tieto najlepšie postupy: vytvorte a udržiavajte webové sídla, ktoré možno uchovávať (pošlite súbor WORD, pretože ešte stále nemáme prístup k spoločnému disku – Pascale). Toto obzvlášť platí pre vašu domovskú stránku, keďže tá je vstupným bodom pre moduly na prehľadávanie obsahu.
 2. Viac informácií nájdete v Príručke pre poskytovateľov informácií.
 3. Odstráňte obsah, ktorý by sa nemal zachovať (a ktorý by nemal byť prístupný) v dlhodobom horizonte. Môže to byť napríklad z takých dôvodov, ako je ochrana práv duševného vlastníctva (napr. autorského práva), dôvernosti, súkromia, ochrana údajov atď.
 4. Ak sa tento obsah pred archiváciou nedá odstrániť, uchráňte ho pred prehľadávaním pomocou súborov typu robot.txt files.

6. Politika týkajúca sa odstraňovania informácií

Existujú legitímne okolnosti, za ktorých môže byť potrebné neumožniť verejnosti prístup k stránkam vo webovom archíve.

Odôvodnenú žiadosť o odstránenie informácií môže podať ktokoľvek. Na podanie takejto žiadosti použite tento e-mail: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Odstránenie sa zváži len v jednom z týchto prípadov:

 • ak predmetná stránka obsahuje jeden z takýchto druhov obsahu:
  • osobné alebo citlivé osobné údaje, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie;
  • materiály chránené autorským právom, na ktoré však potrebné práva nie sú udelené;
  • hanlivý alebo obscénny materiál alebo správy;
 • ak obsah stránky môže majiteľovi webového sídla spôsobiť vážne a skutočné administratívne ťažkosti;
 • ak bola stránka uverejnená v dobrej viere, avšak situácia sa zmenila a odstránenie stránky sa v súčasnosti považuje za primerané;
 • ak bola stránka uverejnená omylom a jej odstránenie sa považuje za nevyhnutné na odstránenie tejto chyby.

7. Informácie o právnych predpisoch

7.1. Autorské právo

© Európska únia, 2019

Úrad pre publikácie uskutočňuje archiváciu webových stránok na účely uchovania webových sídiel Európskej únie. Na väčšinu archivovaného obsahu webových sídiel, ktoré sú dostupné vo webovom archíve EÚ (EUWA), sa vzťahuje autorské právo EÚ (alebo inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ). Zodpovednosť za vlastníctvo webových sídiel archivovaných v archíve EUWA a za autorské práva k týmto sídlam nesú aj naďalej vlastníci predmetných webových sídiel.

Pokiaľ nie je uvedené inak, materiály získané z archívu EUWA sa môžu voľne reprodukovať. Táto všeobecná zásada môže podliehať podmienkam, ktoré sú prípadne môžu byť podrobnejšie uvedené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Nevzťahuje sa to na fotografie, videá, hudobné diela ani na iný materiál podliehajúci právam duševného vlastníctva tretích strán (mimo EÚ). V takýchto prípadoch je potrebné získať povolenie na použitie daných materiálov priamo od držiteľov autorských práv. Úrad pre publikácie nezaručuje, že všetok obsah tretích strán je náležite označený.

Uvedené povolenie sa nevzťahuje na logá ani ochranné známky.

Otázky týkajúce sa uvedených zásad treba adresovať na túto e-mailovú adresu:OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

8. Ďalšie informácie

Kontakt na webový archivačný tím: op-web-preservation@publications.europa.eu