Môžem opätovne použiť informácie z tohto webového sídla?

Podľa všeobecnej politiky Európskej komisie týkajúcej sa opakovaného použitia môžu občania a podniky bezplatne opätovne použiť materiály Komisie, a to aj na obchodné účely bez toho, aby museli žiadať o povolenie. Doklady môžu reprodukovať, preložiť, upraviť atď.

Môžu sa však uplatňovať určité podmienky, ako napríklad povinnosť uviesť zdroj alebo povinnosť žiadnym spôsobom neskresliť pôvodný význam a odmietnutie zodpovednosti Komisie za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z opakovaného použitia.

Takisto existujú výnimky zo všeobecnej politiky opakovaného použitia (napr. pokiaľ ide o logá, softvér). Upozorňujeme, že Komisia nemá autorské práva na všetky materiály, ktoré sú k dispozícii na tomto portáli. Preto je dôležité skontrolovať si upozornenie o autorských právach publikácií alebo údajov, ktoré máte v úmysle opakovane použiť.

V niektorých prípadoch je držiteľom autorských práv k niektorým obrázkom, hudbe atď. v publikácii tretia strana a tieto prvky nie je možné použiť bez osobitného povolenia.

Právne predpisy EÚ sa považujú za verejnú doménu. Na obsah tohto webového sídla sa nevzťahujú autorské práva a je možné ho opakovane použiť bez obmedzenia za predpokladu, že je uvedený zdroj (podobné podmienky sa uplatňujú na používanie webového sídla TED, Tenders Electronic Daily). Politika opakovaného použitia je vymedzená v rozhodnutí Komisie 2011/833/EÚ o opakovanom použití dokumentov Komisie. Cieľom je podporiť nové hospodárske činnosti, širšie využitie a šírenie informácií EÚ, zlepšiť otvorenosť a transparentnosť inštitúcií EÚ a zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu používateľov. Opakované použitie pomáha vytvárať pracovné miesta a vo všeobecnosti je prínosom pre európske hospodárstvo. Inovatívne online služby je napríklad možné vybudovať na základe otvorených údajov a opätovne použiteľných publikácií.

Ďalšie informácie o opakovanom použití materiálov EÚ nájdete v časti Autorské práva.