Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 261/2008 zo 17. marca 2008 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých kompresorov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008 )