Vec T-14/07: Žaloba podaná 15. januára 2007 – Spolková republika Nemecko/Komisia