kohtuasi C-687/17: Euroopa Kohtu (viies koda) 7. novembri 2019. aasta otsus – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV versus Euroopa Komisjon, Madalmaade Kuningriik, Slovakkia Vabariik (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Madalmaade asutuste antud riigiabi elektroonilise hankemenetluse platvormi TenderNed loomiseks ja kasutusele võtmiseks – Otsus, milles leitakse, et meede ei ole riigiabi ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses)